Registrácia Prihláste sa
 

Akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania s názvom:

Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet

schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 8.12.2015

 

Poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania: 

Žilinská univerzita v Žiline

Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl (NSS)

Univerzitná 1, 010 26  Žilina

www.etwinning.sk 
 
 
Štatutárny orgán:  prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej Univerzity v Žiline
 
 
Autor vzdelávacieho programu:

Ing. Ľubica Sokolíková, manažérka NSS

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , 041/5135070
 

 
Garant:

doc. Ing. Matilda Drozdová, PhD.,

prodekanka pre vedu a výskum Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline

 

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné

Číslo rozhodnutia oakreditácii:1571/2015 KV

Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu: 8 kreditov

Poskytované pre kategórie pedagogických zamestnancov:

  • učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
  • učiteľ pre primárne vzdelávanie
  • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
  • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie,
  • čiteľprevyššie odborné vzdelávanie
  • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
  • majster odborného výcviku
  • vychovávateľ

Forma kontinuálneho vzdelávania:kombinovaná (14 hodín prezenčne a 16 hodín dištančne)

trvanie: do 2 mesiacov

dištančná forma: realizácia zadaných úloh (v čase medzi prezenčnými stretnutiami)

na poslednom stretnutí obhajoba záverečnej práce

Hlavný cieľ:

  • Získať profesijné kompetencie na založenie, vypracovanie, realizáciu a vyhodnotenie medzinárodných školských projektov v rámci vyučovacieho procesu s využitím metód projektového vyučovania , IKT a cudzích jazykov a spolupráce na diaľku prostredníctvom internetu a IKT, komunikovať a vymieňať si zdroje a učebné materiály v najväčšej európskej komunite učiteľov

Špecifické ciele:

1. Získať zručnosti pri vytváraní školských tematických a medzipredmetových projektov a ich integrácii do vyučovacej hodiny.

2. Získať počítačovú, sociálnu a multikultúrnu gramotnosť pri komunikácii medzi partnerskými školami prostredníctvom internetu a využívaním moderných komunikačných technológií, analýzou informácií, spracovávaním poznatkov.

3. Získať skúsenosti z medzinárodnej a tímovej spolupráce a zručnosti v hodnotení prínosov a výsledkov partnerských projektov škôl v Európe .

4. Využívať výhody neformálneho vzdelávania

5. Čerpať a aplikovať do praxe informácie získané zo zdrojov učebných materiálov v komunite európskych učiteľov

Časovo-tematický plán vzdelávacieho programu

1. tematický celok
Téma  Forma  Časový rozsah 
Projektové vyučovanie verzus tradičné vyučovanie – súčasný stav vzdelávania a využívania projektových postupov v škole. Zmena úlohy učiteľa a žiaka. prezenčná 
 0,5
Úvod do projektu eTwinning a programu Erasmus+, webové stránky Centrálnej podpornej služby European Schoolnet a Národnej služby pre elektronickú spoluprácu škôl. Ako použiť inšpiratívne sekcie portálu (Galéria projektov, Moduly, Balíčky pripravených projektov)  prezenčná  0,5
Registrácia do databázy európskych škôl, nástroje na vyhľadávanie partnerských škôl prezenčná 1
Projektový zámer a vytvorenie partnerstiev škôl – zásady tvorby školského projektu prezenčná 1
Vzorové príklady realizovaných projektov prezenčná 1
pripraviť si vlastný projektový zámer dištančná 3
zadať do databázy potenciálnych partnerov projektu svoj projektový zámer (v cudzom jazyku), prípadne hľadať v databáze už existujúceho zahraničného partnera, ktorého popis projektu sa zhoduje so zámerom a cieľmi slovenského učiteľa dištančná 2
vybrať si z odpovedí potenciálnych záujemcov a napísať správu vybranému partnerovi dištančná 1
SPOLU Prezenčná / dištančná 4 / 6
2. tematický celok
Téma  Forma  Časový rozsah 
Využívanie ostatných nástrojov pracovnej plochy / platformy eTwinning Live – skupiny, zdroje materiálov a i. prezenčná 
2
Metodika vzdelávacích projektov - typy aktivít žiakov a učiteľov v rámci projektu prezenčná 1
Práca vo virtuálnej triede - TwinSpace s pokročilými komunikačnými nástrojmi a manažment projektu (vkladanie fotografii, videí, prezentácií, grafov, atď). Pridávanie žiakov do TwinSpace, využívanie všetkých funkcií TwinSpace  prezenčná 2
dohodnúť s partnerom prvú komunikáciu o pláne prác na spoločnom projekte  dištančná 1
dohodnúť s kolegami a so žiakmi v škole, kto a ako sa na realizácii projektu bude podieľať  dištančná 2
oboznámiť vedenie školy s vybratou zahraničnou školou a s cieľmi partnerského projektu, ktorý sa bude v rámci vyučovacieho procesu (krúžku) realizovať  dištančná 1
s partnerom / partnermi pripraviť podrobný popis projektu (vyučovacie predmety, ktorých sa bude projekt týkať, začlenenie do učebných osnov, trvanie projektu a konkrétny plán na jednotlivé týždne príp.mesiace, úlohy pre žiakov v projekte, formu realizácie, komunikáciu, výstupy projektu a jeho medializáciu)  dištančná 4
reálne začať plniť projektové úlohy, vkladať materiály do pracovného priestoru (TwinSpace)  dištančná 2
SPOLU Prezenčná / dištančná 5 / 10
3. tematický celok
Téma  Forma  Časový rozsah 
Manažovanie partnerského projektu, tímová práca žiakov a hodnotenie projektu prezenčná 
1
Bezpečnosť na internete / Netiketa prezenčná 0,5
Spolupráca s partnermi v regióne a publicita projektu a neformálne vzdelávanie v európskej komunite učiteľov prezenčná 0,5
Práca s rôznymi nástrojmi Web 2.0 a Web 3.0 a ich konkrétne použitie v projekte prezenčná 3
SPOLU Prezenčná / dištančná 5 / 0

Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu

Účasť najmenej 80% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania

Splnenie všetkých úloh z dištančnej formy vzdelávania

Úspešné vykonanie záverečnej prezentácie pred účastníkmi vzdelávania a lektorom aktualizačného vzdelávania podľa § 39, ods. 3. zákona č.317/2009 Z. z.

Ukončovanie programu je súčasťou kontinuálneho vzdelávania

Lektori vzdelávacieho programu

Pracovníci NSS

Ambasádori  projektu eTwinning

 

Vašu aktivitu a kvalitu vašich eTwinningových projektov pravidelne vyhodnocujeme a odmeňujeme.

Učiteľ mesiaca február:
Ing. Marta Rovná, ZŠ Kulíškova Bratislava
zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large