Registrácia eTwinning Live
 

NSS vyhlasuje už 13. ročník súťaže o najlepší eTwinning projekt na Slovensku, ktorá sa koná pod záštitou rektorky Žilinskej univerzity prof. Tatiany Čorejovej.

Medzinárodné projekty, ktoré získali národný certifikát kvality (QL) môžete prihlasovať do 3. júna 2018

Súťažné kategórie sú:

Veková kategória 5-12 rokov:

1.miesto

2.miesto

3.miesto

Veková kategória 13-19 rokov:

1.miesto

2.miesto

3.miesto

Špeciálne kategórie:

 • Projekt s tematikou kultúrneho dedičstva (Cultural Heritage)
 • Projekty „Európa v škole“ (Europe at School)
 • Projekt Erasmus+ realizovaný cez priestor eTwinning
sutaz-2018
 

Ceny:

 • účasť na odovzdávaní cien v Bratislave, spojená s návštevou zážitkového centra vedy Aurelium a s obedom
 • hodnotné vecné dary pre učiteľov
 • darčeky pre žiakov
 • plaketa pre školu

Pravidlá a podmienky súťaže

Súťaž je určená pre všetky materské, základné a stredné školy na Slovensku, ktoré sú zaregistrované v programe eTwinning a s partnerskou školou zo zahraničia realizujú spoločný projekt. Cieľom súťaže je spropagovať široké možnosti využitia informačných a komunikačných technológií na štúdium, vzdelávanie, projektovú komunikáciu aj zábavu. Školy, ktoré boli ocenené v slovenskej alebo európskej súťaži eTwinning v minulosti, sa môžu prihlásiť do súťaže v tomto školskom roku iba s novým projektom realizovaným v školskom roku 2017/18.
Učiteľ / ka môže prihlásiť len jeden projekt do jednej súťažnej kategórie. Ak je do projektu zapojených viac slovenských škôl, projekt do súťaže prihlasuje len jeden učiteľ.

Predmet súťaže

Je ním vypracovanie eTwinningového projektu s partnerskou európskou školou (nie národné projekty medzi dvoma slovenskými školami) a dokumentovanie jeho priebehu a výsledkov. V prípade dlhodobých projektov (viac ako jeden školský rok) treba uviesť čiastočné výsledky - vložením na webstránku projektu (napr. TwinSpace), fotky, prezentácie, video, blog, CD, iné výstupy s použitím nástrojov Web 2.0...

Prihlasovanie do súťaže prebieha prostredníctvom stránky www.etwinning.sk v termíne od 3.mája do 3.júna 2018. Lehota na prihlasovanie projektov končí 3.júna o 24:00 hod.


Prihláška do súťaže (text sa vkladá do pripraveného elektronického formulára) musí obsahovať:

 • Meno učiteľa/ky, úplný názov slovenskej školy
 • Názov projektu, počet partnerských škôl a dobu trvania projektu
 • Súhrnný popis a ciele projektu
 • Web stránka projektu (nezabudnite sprístupniť váš TwinSpace, aby porota mohla nahliadnuť do vašich prác, prípadne uveďte login a heslo)
 • Jazyk, dohodnutý pre daný projekt
 • Vek slovenských žiakov
 • Učebný predmet / predmety, ku ktorému projekt prináleží (včlenenie do vzdelávacieho programu školy)
 • Použité prostriedky IKT, ich využitie a ich prínos do vyučovacieho procesu
 • Projektový manažment a delenie úloh medzi partnermi
 • Postup prác na projekte a príklady spoločnej práce partnerov projektu (kolaboratívne úlohy, spoločné zadania, nielen výmena fotografií a materiálov)
 • Práca študentov/žiakov na projekte. Podieľali sa na projekte žiaci vo všetkých aktivitách (plánovanie, aktivity, propagácia, hodnotenie)?
 • Výstup projektu a jeho propagácia v komunite školy, obce, mesta, médiách (vložte ppt prezentácie, web stránky, fotografie, video, blog atď.)
 • vyberte súťažnú kategóriu
 • E-mail: (učiteľa)


Účastníci súťaže

Do súťaže je možné prihlásiť každý medzinárodný eTwinningový projekt, v ktorom je viditeľná elektronická spolupráca dvoch a viacerých škôl v ktorejkoľvek fáze. Môžu to byť ukončené krátkodobé projekty s konkrétnym výsledkom, v prípade dlhodobých projektov je potrebné dokumentovať čiastkové výsledky. Výstupy a výsledky projektov je potrebné v elektronickej podobe priložiť k Prihláške do súťaže (web stránky, prezentácie, vydané materiály, články, fotodokumentácia). Upozorňujeme súťažiacich na dodržiavanie zákona o autorských právach pri čerpaní informácií z internetu.

Kritériá hodnotenia (tieto aspekty zohľadnite pri vyplnení formulára do súťaže)

Kritérium 1 - Inovatívnosť a tvorivosť v oblasti pedagogiky
• Ponúka projekt nové formy štúdia?
• Ponúka projekt nové formy výučby?
• Aké tvorivé prístupy projekt využíva?
• Má projekt schopnosť navodiť zmeny vo vyučovacom procese?

Kritérium 2 - Začlenenie do výchovno-vzdelávacieho procesu
• Zapadá projekt do výchovno-vzdelávacieho procesu?
• Vylepšuje projekt spôsob vyučovacieho procesu?
• Ponúka projekt interkultúrny prístup k vyučovaniu?
• Je štruktúra projektu vhodná pre zlepšenie kompetencií žiakov?

Kritérium 3 – Výsledky a význam realizácie projektu
• Ponúka projekt nejaké viditeľné výsledky?
• Ako sa na zainteresovanom učiteľovi/ učiteľoch prejavila práca na projekte?
• Podieľali sa na projekte žiaci vo všetkých aktivitách (plánovanie, aktivity, propagácia, hodnotenie)?
• Sú viditeľne prezentované všetky stránky partnerstva? Je viditeľný zisk učiteľov a žiakov z realizácie projektu v podobe ďalších zaujímavých hodnôt – získania ďalších zručností, skúseností, dobrá implementácia výsledkov vo všetkých partnerských školách?
• Sú výsledky projektu priložené v elektronickej podobe k Prihláške do súťaže?

Kritérium 4 – Kvalita projektového manažmentu
• Manažoval sa projekt efektívne a bol čas strávený na projekte využitý maximálne?
• Rozdelili si partneri prácu medzi sebou rovnomerne?
• Využil projekt nástroje na povzbudenie záujmu zúčastnených žiakov o prácu ich partnerov?
• Zodpovedajú výsledky projektu väčšine projektových cieľov?

Kritérium 5 – Tvorivé využitie IKT
• Ako boli v projekte využité prostriedky IKT? Išlo o imaginatívne a inovatívne využitie aj bežných technológií? Bolo vhodne vyvážené používanie technológií a didaktické riešenia?
Aká bola miera efektívneho využívania IKT pri organizovaní aktivít, spolupráce, prezentovania ?
• Mali používané technologické riešenia výrazný vplyv na zvýšenie motivácie k učeniu sa ?

Kritérium 6 - Spolupráca
• Je vidieť, že zainteresovaní partneri plánovali a realizovali projekt spoločne?
• Odráža projekt kultúrnu rozmanitosť partnerov?
• Preukazuje projekt známky efektívnej medzinárodnej komunikácie?
• Ide o kolaboratívny projekt oboch partnerov?
• Aká bola kvalita tímovej spolupráce
• Je výsledkom projektu spoločný konkrétny výstup?

Kritérium 7 – Udržateľnosť
• Môže projekt byť začiatkom celoškolského prístupu – zapojenia celej školy a komunity do projektového vyučovania?
• Zapojili sa do realizácie viacerí pedagógovia školy?
• Podarilo sa do projektu zapojiť širšiu verejnosť (rodičov, obyvateľov v mieste školy)?
• Boli v projekte navrhované aktivity tak, aby sa aspoň jeho časť stala modelom a zdrojom inšpirácií pre ostatných pedagógov, ktorí sa s projektom stretnú?

Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov

Odborná komisia v termíne od 4.júna do 10.júna 2018 vyhodnotí súťažné projekty pridelením bodov ku každému kritériu (od 1 do 5, pričom 5 je najviac) a výsledky budú zverejnené na webovej stránke NSS dňa 12. júna 2018. Dňa 26. júna 2018 budú odovzdané ceny víťazným kolektívom na slávnostnom akte v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium, Bojnická 3, 831 04 Bratislava http://aurelium.sk/. Odovzdávania cien sa zúčastní učiteľ víťaznej triedy spolu so žiakmi a riaditeľom školy.

Odborná komisia:

 • zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • zástupca Národnej agentúry - program Erasmus+
 • zástupca odboru školstva obvodného úradu
 • zástupca NSS a/alebo ambasádorov eTwinning
 • zástupca časopisu Dobrá škola

Výhercovia uvedených kategórii získajú hodnotné vecné ceny, darčeky pre žiakov a plaketu pre školu.

NSS zašle ďakovné listy riaditeľom a zriaďovateľom všetkých škôl prihlásených do súťaže.

Všeobecné ustanovenie

NSS si vyhradzuje právo na akúkoľvek úpravu podmienok súťaže a rozhodovanie o ich výklade. Zároveň si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

Registrácia ukončená

Vašu aktivitu a kvalitu vašich eTwinningových projektov pravidelne vyhodnocujeme a odmeňujeme.

Učiteľ mesiaca január:
Mgr. Michaela Zongorová, ZŠ Horná Ždaňa
zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large