Registrácia Prihláste sa
 

NSS vyhlasuje už 14. ročník súťaže o najlepší eTwinning projekt na Slovensku, ktorá sa koná pod záštitou rektora Žilinskej univerzity prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD.

Medzinárodné projekty, ktoré získali národný certifikát kvality (QL) môžete prihlasovať do 3. júna 2019

Súťažné kategórie sú:

Veková kategória 5-12 rokov:

1.miesto

2.miesto

3.miesto

Veková kategória 13-19 rokov:

1.miesto

2.miesto

3.miesto

Špeciálne kategórie:

·  Projekt s tematikou Demokratická účasť (Democratic participation)

·  Projekty stredných odborných škôl

·  Projekt Erasmus+ realizovaný cez priestor eTwinning

sutaz

 

Ceny:

·  účasť na odovzdávaní cien v Bratislave, spojená s návštevou zážitkového centra vedy Aurelium a s obedom

·  hodnotné vecné dary pre učiteľov

·  darčeky pre žiakov

·  plaketa pre školu

Pravidlá a podmienky súťaže

Súťaž je určená pre všetky materské, základné a stredné školy na Slovensku, ktoré sú zaregistrované v programe eTwinning a s partnerskou školou zo zahraničia realizujú spoločný medzinárodný projekt eTwinning - nie národný projekt medzi dvoma slovenskými školami. Za svoj projekt už získali národný certifikát kvality – QL, prípadne Európsky certifikát kvality - EQL. Cieľom súťaže je spropagovať široké možnosti využitia informačných a komunikačných technológií na štúdium, vzdelávanie, projektovú komunikáciu aj zábavu. Školy, ktoré boli ocenené v slovenskej alebo európskej súťaži eTwinning v minulosti, sa môžu prihlásiť do súťaže v tomto školskom roku iba s novým projektom realizovaným v školskom roku 2018/19. 

Do súťaže je možné prihlásiť každý medzinárodný eTwinningový projekt, v ktorom je viditeľná elektronická spolupráca dvoch a viacerých škôl. Môžu to byť už uzatvorené projekty s konkrétnym výstupom. V prípade projektov, ktoré ešte nie sú ukončené, je nutné, aby už boli vo svojej záverečnej fáze s jasným plánom evaluácie a diseminácie projektových výsledkov – dohodnutým s projektovými partnermi. Výstupy a výsledky projektov je potrebné v elektronickej podobe priložiť k Prihláške do súťaže (web stránky - TwinSpace, prezentácie, vydané materiály, články, fotodokumentácia). Upozorňujeme súťažiacich na dodržiavanie zákona o autorských právach pri čerpaní informácií z internetu.

Učiteľ / ka môže prihlásiť len jeden projekt do jednej súťažnej kategórie. Ak je do projektu zapojených viac slovenských škôl, projekt do súťaže prihlasuje len jeden učiteľ.


Účastníci súťaže

Pedagogickí pracovníci materských, základných a stredných škôl v Slovenskej republike, ktorí sú aktívni projektoví partneri v prihlasovanom projekte.

Predmet súťaže

Je ním úspešná realizácia eTwinningového projektu s partnerskou európskou školou vo všetkých fázach a dokumentovanie jeho priebehu a prezentácia jeho výsledkov. 

Prihlasovanie do súťaže prebieha prostredníctvom stránky www.etwinning.sk v termíne od 3.mája do 3.júna 2019. Lehota na prihlasovanie projektov končí 3.júna o 24:00 hod.


Prihláška do súťaže (text sa vkladá do pripraveného elektronického formulára) obsahuje nasledovné údaje:

·  Názov projektu

·  Meno učiteľa / ky

·  E-mail učiteľa / ky

·  Úplný názov školy slovenskej školy

·  Počet partnerských škôl a doba trvania projektu

·  Súhrnný popis a ciele projektu

·  Linky – webové stránky projektu (POZOR: v TwinSpace: nezabudnite sprístupniť vaše stránky, ak neviete ako, kontaktujte NSS)

·  Jazyk, v ktorom ste projekt realizovali

·  Vek vašich žiakov pracujúcich na projekte (ročník)

·  Predmety, ku ktorým projekt prináleží (včlenenie do Učebných osnov)

·  Použité prostriedky IKT, ich využitie a ich prínos do vyučovacieho procesu

·  Projektový manažment a delenie úloh medzi partnermi

·  Postup prác na projekte a príklady spoločnej práce partnerov projektu (kolaboratívne úlohy, spoločné zadania, nielen výmena fotografií a materiálov)

·  Práca študentov / žiakov na projekte. Ako sa podieľali na projekte žiaci? Vo všetkých aktivitách (plánovanie, aktivity, propagácia, hodnotenie)? Popíšte ich úlohy a prácu.

·  Vyhodnotenie výstupov projektu a jeho propagácia. Popíšte ako ste projekt s partnermi vyhodnotili. Ako ste v komunite školy, rodičov, mesta, obce a v médiách projekt prezentovali / šírili jeho výsledky. Vložte aj ppt prezentácie, linky z online článkov v médiách, fotografie, videá, blog atď

·  Certifikát kvality – QL, príp. EQL za prihlasovaný projekt získaný dňa

·  Vyberte súťažnú kategóriu

Kritériá hodnotenia (tieto aspekty zohľadnite pri vyplnení formulára do súťaže)

Kritérium 1 – Pedagogická inovácia

 • projekt je z hľadiska témy originálny
 • využíva rôzne pedagogické metódy
 • žiaci sú tí, ktorí preberajú vedenie
 • žiaci komunikujú so svojimi partnermi a spoločne pracujú použitím rôznych metód, ako je zhromažďovanie informácií, riešenie problémov, výskum, porovnávanie
 • žiaci zastávajú rôzne úlohy, ako umelci, novinári, technici, vedci, herci, atď.

Kritérium 2 – Integrácia do školských vzdelávacích plánov

 • projekt je zakotvený v školskom vzdelávacom programe a učebných osnovách
 • väčšina projektovej práce sa realizuje počas vyučovania
 • začlenenie do vzdelávacieho programu je v projekte zreteľné
 • projektová práca umožňuje študentom rozvíjať si zručnosti a kompetencie
 • učiteľ vysvetlil a zdokumentoval projektový pedagogický rámec

Kritérium 3 – Komunikácia a výmena informácií medzi partnerskými školami

 • výmena informácií má identifikovateľné ciele
 • komunikácia medzi žiakmi je pre učiteľov jasným cieľom
 • študenti sa môžu deliť o prácu, zaoberať sa tou istou témou, komunikovať a dosiahnuť konečný výsledok
 • komunikačné činnosti sú navrhnuté tak, aby povzbudili študentov k čítaniu, počúvaniu a prezeraniu si práce svojich partnerov

Kritérium 4 – Spolupráca partnerských škôl

 • partnerské školy spoločne pracujú na realizácii spoločných činností
 • partneri nie sú len prijímateľmi informácií
 • výsledkom činností spolupráce je hmotný výsledok

Kritérium 5 – Využívanie moderných technológií

 • technológie sa používajú tak, aby pomohli partnerom dosiahnuť ich pedagogické ciele
 • nástroje pomáhajú partnerom lepšie medzi sebou spolupracovať

Kritérium 6 – Výsledky, prínos a dokumentácia

Viditeľné výsledky zabezpečujú: 

 • aby boli výsledky projektu prezentované na internete
 • aby sa študenti zapájali do priestoru TwinSpace
 • aby boli všetky kroky projektu zdokumentované, vrátane plánovania – charakteristiky činností - vyhodnotenia – spätnej väzby
 • aby ste vyhodnotili a zverejnili vplyv, ktorý mal projekt na študentov a učiteľov zapojených do jeho realizácie.

Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov

Odborná komisia v termíne vyhodnotí súťažné projekty pridelením bodov ku každému kritériu a výsledky budú zverejnené na webovej stránke NSS dňa 12. júna 2019. 

Dňa 26. júna 2019 budú odovzdané ceny víťazným kolektívom na slávnostnom akte v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium, Bojnická 3, 831 04 Bratislava http://aurelium.sk/. Odovzdávania cien sa zúčastní učiteľ víťaznej triedy spolu so žiakmi a riaditeľom školy.

Odborná komisia:

·  zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

·  zástupca Národnej agentúry - program Erasmus+

·  zástupca odboru školstva obvodného úradu

·  zástupca NSS a/alebo ambasádorov eTwinning

Výhercovia uvedených kategórii získajú hodnotné vecné ceny, darčeky pre žiakov a plaketu pre školu.

NSS zašle pochvalné listy riaditeľom a zriaďovateľom všetkých škôl prihlásených do súťaže.

Všeobecné ustanovenie

NSS si vyhradzuje právo na akúkoľvek úpravu podmienok súťaže a rozhodovanie o ich výklade. Zároveň si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

Nové školenia
Vašu aktivitu a kvalitu vašich eTwinningových projektov pravidelne vyhodnocujeme a odmeňujeme.

Učiteľ mesiaca február:
Ing. Marta Rovná, ZŠ Kulíškova Bratislava
zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large