Registrácia Prihláste sa

Za akreditované programy kontinuálneho vzdelávania po 1.9.2019 sa vydávajú osvedčenia ako doteraz. Kredity sa už nebudú môcť použiť na kreditový príplatok, ale účastníci vzdelávania použijú osvedčenia ako súčasť portfólia na atestácie.

Od novembra 2010 poskytujeme program kontinuálneho vzdelávania s názvom Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet (aktualizované 1.1.2016). Program pozostáva z 3 prezenčných stretnutí, medzi ktorými prebieha dištančná forma vzdelávania. Vzdelávanie je bezplatné.

Poskytované pre kategórie pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
 • majster odbornej výchovy (nové od 1.1.2016)
 • vychovávateľ (nové od 1.1.2016)

NIE pre "ZAČÍNAJÚCI PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC", UČITEĽ ZUŠ a jazykovej školy!!!

Ak nespĺňajú túto podmienku, školenie môžu absolvovať bez nároku na kredity.

Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu:8 kreditov
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná (14 hodín prezenčne a 16 hodín dištančne)

Rozpis školení na školský rok 2019/2020 (1.polrok)

Podmienkou účasti na vzdelávaní je:

 1. elektronická registrácia v poslednom stĺpci tabuľky
 2. odovzdanie vyplnenej papierovej prihlášky (klik) s dátumom minimálne 10 dní pred začatím kurzu lektorovi na 1.stretnutí
 3. Program školenia (klik)
 4. Kontakt na lektorov školení

Upozornenie: Maximálny počet účastníkov vzdelávania je cca 12, odporúčame registrovať sa čo najskôr.

Pre úspešné ukončenie vzdelávania je potrebné zúčastniť sa všetkých 3 stretnutí!

Dátumy stretnutí 2019MestoMiesto a čas konaniaElektronická registrácia
23.9.-21.10.-25.11. Dubová pri Modre
ZŠ Dubová, Hlavná 24, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Romana Galambošová
ukončená
23.9.–15.10.–11.11. Horná Ždaňa
Základná škola s materskou školou, Horná Ždaňa 107, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Alena Píšová
ukončená
24.9.-22.10.-19.11. Ružomberok Gymnázium, Š.Moyzesa 21, od 14:00 do 18:30
Lektor: Dušan Dírer
ukončená

Ukončené školenia 2019

Ukončené školenia 2018

Ukončené školenia 2017

Ukončené školenia 2016

Ukončené školenia 2015

Ukončené školenia 2014

*Ak je registrácia na vami vybrané školenie už ukončená, kontaktujte NSS.

Vašu aktivitu a kvalitu vašich eTwinningových projektov pravidelne vyhodnocujeme a odmeňujeme.

Učiteľ mesiaca november:
Mgr. Henrieta Martincová, PaedDr. Jana Meňhartová, ZŠ Škultétyho Nitra
zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large