22.09.2023

Ocenenia

Národná súťaž eTwinning
Je to každoročná súťaž o najlepší eTwinning projekt na Slovensku, ktorý bol realizovaný v príslušnom školskom roku a získal národný certifikát kvality (NQL). Súťaž sa koná pod záštitou rektora Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jána Čelka, CSc. Téma roka 2023 je "Inovácie a vzdelávanie" s podtitulom "Buďme kreatívni s Twinningom".
Podmienky Národnej súťaže 2023 (budú zverejnené v priebehu roka)
Víťazi Národnej súťaže 2022
Víťazi Národnej súťaže 2021
Víťazi Národnej súťaže 2020

Titul Škola eTwinning
Získať označenie Škola eTwinning je najvyššia méta, ktorú môže škola v eTwinningu dosiahnuť. Je ocenením pre vedenie školy a pre celý školský kolektív nielen za prácu na kvalitných eTwinning projektoch, ale aj to že je škola vzorom v podpore profesijného rozvoja svojich zamestancov, v oblasti e-bezpečnosti, vo využívaní IKT,  v inovatívnych pedagogických prístupoch a v podpore kooperatívneho učenia sa žiakov aj učiteľov. Titul je udeľovaný Centrálnou podpornou službou eTwinning v Bruseli.
Ocenené školy dostanú plaketu s titulom, Ďakovný list ministra školstva SR a eurokomisárky pre školstvo.

Aktuálne informácie a podrobnosti o titule Škola eTwinning

Certifikáty kvality: národný, európsky
Národný certifikát kvality (NQL) oceňuje kvalitu práce konkrétneho učiteľa na projekte. O udelenie NQL sa žiada vyplnením elektronickéj žiadosti v platforme ESEP / eTwinning. Po dokončení a zrealizovaní projektových cieľov a splnení stanovených úloh s ohľadom na dodržanie kritérií kvality. Projektová práca učiteľa sa zhodnotí na základe žiadosti a toho ako v nej žiadateľ popíše svoju konkrétnu prácu a prínos v projekte. Je potrebné popísať, akým spôsobom bol učiteľ so svojim žiackym tímom zapojený do projektových aktivít a ako prispeli k naplneniu stanovených cieľov a výstupov.
Od školského roku 2022/23 dochádza k nasledujúcim zmenám:

  • učiteľ môže požiadať o udelenie NQL maximálne so 4 svojimi projektami (odporúčame tie, kde je aj zakladateľom projektu, nielen členom)
  • národné projekty, t.j. projekty založené 2 partnermi zo Slovenska, zostanú národné aj keď  do projektu pristúpi zahraničný partner a národné projekty nemôžu požiadať o NQL !!!

O NQL môžete požiadať po ukončení projektu. Termín odoslania žiadosti o NQL je 15. júl 2023. Žiadosti podávajte v slovenskom jazyku. Informácie o udelení NQL budú žiadateľom oznamované koncom septembra a začiatkom októbra 2023.

Kde sa vypĺňa žiadosť o NQL?
Prihláste sa do svojho konta v ESEP - karta "eTwinning" - "My projects". Kliknete na ten projekt, za ktorý NQL žiadate. Vpravo dole je modré tlačidlo: "Apply for Label or Prize" kliknite naň a zobrazí sa:  "Apply for national quality label" - kliknete a otvorí sa formulár. Žiadosť má 4 kroky, všetky je potrebné vyplniť. TU si môžete pozrieť všetky otázky žiadosti o NQL (dokument je zatiaľ len v angličtine) a predpripraviť si odpovede vopred.

Pozor,  žiadosť nenájdete v TwinSpace vášho projektu!

Čo to znamená "kvalitný" projekt a aké sú kritáriá kvality? Je to taký projekt, ktorý spĺňa stanovené kritériá pre udelenie NQL na požadovanej úrovni. V prípade, že máte ambíciu o NQL požiadať, preštudujte si nasledovné informácie (zvoľte jazyk "English", slovenská verzia ešte nie je úplná)

O udelenie európskeho certifikátu kvality (EQL) sa nežiada! Udeľuje ho Centrálna podporná služba v Bruseli (CSS) tým projektom, ktoré získali aspoň 2 národné certifikáty kvality a nominovala ich národná podporná organizácia. Vzhľadom k technickým problémom s platformou ESEP neboli EQL za rok 2022 udelené v roku 2022, ale až v júni 2023.
Zoznam 108 slovenských učiteľov a projektov, ktorí získali EQL 2023-23

Viac o EQL TU

Európske ceny eTwinning
Prihlásiť sa môžu projekty, ktoré získali Európsky certifikát kvality.
Podrobnosti o podmienkach európskej súťaže nájdete TU.
Oceňované kategórie a termíny vyhlasuje Centrálna podporná služba v Bruseli - vypĺňa sa elektornická prihláška v platforme.

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac