28.11.2022

Ocenenia

Národná súťaž eTwinning
Je to každoročná súťaž o najlepší eTwinning projekt na Slovensku, ktorý bol realizovaný v príslušnom školskom roku a získal národný certifikát kvality. Súťaž sa koná pod záštitou rektora Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jána Čelka, CSc. Téma roka 2022 je Naša budúcnosť – krásna, udržateľná a spoločná: Školy a Nový európsky Bauhaus
Víťazi Národnej súťaže 2022 (zverejníme v októbri 2022)
Víťazi Národnej súťaže 2022
Víťazi Národnej súťaže 2021
Víťazi Národnej súťaže 2020

Titul Škola eTwinning
Získať označenie Škola eTwinning je najvyššia méta, ktorú môže škola v eTwinningu dosiahnuť. Je ocenením pre vedenie školy a pre celý školský kolektív nielen za prácu na kvalitných eTwinning projektoch, ale aj to že je škola vzorom v podpore profesijného rozvoja svojich zamestancov, v oblasti e-bezpečnosti, vo využívaní IKT,  v inovatívnych pedagogických prístupoch a v podpore kooperatívneho učenia sa žiakov aj učiteľov. Titul je udeľovaný Centrálnou podpornou službou eTwinning v Bruseli.
Ocenené školy dostanú plaketu s titulom, Ďakovný list ministra školstva SR a eurokomisárky pre školstvo.

Aktuálne informácie a podrobnosti o titule Škola eTwinning

Certifikáty kvality: národný, európsky
Národný certifikát kvality (NQL) oceňuje kvalitu práce konkrétneho učiteľa na projekte. O udelenie NQL sa žiada vyplnením elektronickéj žiadosti v platforme, po dokončení a zrealizovaní projektových cieľov a splnení stanovených úloh s ohľadom na dodržanie stanovených kritérii kvality.  Projektová práca učiteľa sa zhodnotí na základe žiadosti a toho ako v nej žiadateľ popíše svoju konkrétnu prácu a prínos v projekte. Je potrebné popísať, akým spôsobom bol učiteľ so svojim žiackym tímom zapojený do projektových aktivít a ako prispeli k naplneniu stanovených cieľov a výstupov.
Od školského roku 2022/23 dochádza k nasledujúcim zmenám:

  • učiteľ môže požiadať o udelenie NQL maximálne so 4 svojimi projektami (odporúčame tie, kde je aj zakladateľom projektu, nielen členom)
  • národné projekty, t.j. projekty založené 2 partnermi zo Slovenska, zostanú národné aj keď  do projektu pristúpi zahraničný partner a národné projekty nemôžu požiadať o NQL !!!

O NQL môžete požiadať po ukončení projektu. Termín, dokedy najneskôr treba žiadosť odoslať bude upresnený ku koncu šk.roka. NQL budú udeľované budú 1 x ročne.

Čo to znamená "kvalitný" projekt? Je to taký, ktorý spĺňa kritériá pre udelenie NQL na požadovanej úrovni. V prípade, že máte ambíciu o NQL požiadať, pomôže vám pred vyplnením prihlášky zodpovedať si tento kontrolný zoznam.

O udelenie európskeho certifikátu kvality (EQL) sa nežiada! Udeľuje ho Centrálna podporná služba v Bruseli tým projektom, ktoré získali aspoň 2 národné certifikáty kvality a nominovala ich národná podporná organizácia. Udeľovanie prebieha koncom októbra každého kalendárneho roka.
Viac TU

Európske ceny eTwinning
Prihlásiť sa môžu projekty, ktoré získali Európsky certifikát kvality.
Podrobnosti o podmienkach európskej súťaže nájdete TU.
Oceňované kategórie a termíny vyhlasuje Centrálna podporná služba v Bruseli - vypĺňa sa elektornická prihláška v platforme.
Víťazi Európskych cien eTwinning 2022 - opäť aj so slovenskou účasťou 👍!
Víťazi Európskych cien 2021 - aj so slovenskou účasťou!
Víťazi Európskych cien 2020

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac